Ventilationer

Ventilation ger frisk luft
För att du ska ha en bra luftkvalitet i ditt hem måste du ha en fungerande ventilation. Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft. Huvudorsaken till att det uppstår brister i din inomhusmiljö är att hälsofarliga ämnen avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar. En viktig bidragande orsak är också att det kan finnas höga fukthalter i byggnaden och i inneluften. Din ventilation bidrar till att den förorenade luften inomhus minimeras och gör att din hälsa och komfort säkerställs.

Välj rätt ventilation
Att du gör rätt val av ventilation är lika viktigt för inomhusklimatet som att du gör ett genomtänkt val av byggmaterial och bygger fuktsäkert. Tänk på att vid markradon kan frånluftsfläkt vara en risk för hög radonhalt i byggnaden. Likadant är det med självdrag i byggnader med blå lättbetong i konstruktionen. Problem kan också uppstå om du reducerar ventilationen, luftflöden, i din bostad nattetid eller sommartid för att spara energi. Reduceringen av luftflödena bör ske endast när ni inte är hemma.

Risker med bristfällig ventilation
Som husägare ansvarar du för att ventilationen sköts och underhålls kontinuerligt så att funktionen hos systemet säkerställs. Bor du i lägenhet är det fastighetsägarens uppgift att se till att ventilationen sköts. Det ska finnas skriftliga drift- och underhållsinstruktioner. Bristande skötsel och underhåll av ventilation leder till nedsatt funktion i systemet, vilket i sin tur ökar risken för fukt och mögel.

Kontroller av ventilation
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader där människor vistas infördes i Sverige 1992. Kontroller sker vid byggnadernas och installationernas uppförande och därefter med olika intervaller beroende av byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, genomförs och eventuella brister, upptäckta i samband med kontrollen, åtgärdas. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK.

Ventilationssystem
De flesta flerbostadshus och småhus har följande ventilationssystem:

  • Mekanisk till- och frånluftssystem med återvinning, så kallat FTX-system (med till- och frånluftsfläkt).
  • Mekaniskt frånluftssystem med återvinning, så kallat F-system exempelvis med frånluftsvärmepump, FVP.
  • Självdragsventilation (ej fläktdriven ventilation) som finns i huvudsak i äldre småhus och flerbostadshus byggda före 1976.

Kontakt

Fäldts Plåt & Vent
Verkmästrevägen 27
461 37 Trollhättan

Tfn: 0520-368 00
Mobil: 0708-75 50 39

E-post:
info@faldtsplatovent.se


Följ oss på Facebook!